Historie

Politikerne tok initiativet til å opprette Asker Elveforum!

Kommunestyret 10.11.15 gjorde følgende enstemmig vedtak basert på en interpellasjon fra Trond Jerve, Høyre: "Asker kommune vil støtte opp om en etablering av et Asker elveforum med praktisk bistand og eventuell begrenset startkapital etter søknad."

Trond Jerve tok kontakt med Unn Orstein som via kontakter og kontakters nettverk etablerte et arbeidsutvalg i november 1015. Kontakt med Oslo Elveforum og Bærum Elveforum ble etablert for samarbeid og erfaringsoverføring.

Asker Elveforum ble stiftet 28. januar 2016 med god deltagelse fra politikere, kommuneansatte, medborgere.

Asker Elveforum skal bidra til god dialog og samhandling mellom frivillige og frivillige organisasjoner, kommunens etater, politikere og utbyggere. Asker Elveforum skal bidra til at Askervassdragene beholdes/rehabiliteres som grønne og levende strenger gjennom Askerlandskapet med bevart: biologisk mangfold, god økologisk status, stor opplevelsesverdi og kulturminner bevares. Vi ønsker å engasjere barn, unge og voksne til frivillig innsats og til å bruke de blågrønne strukturene. Asker Elveforum skal også uttale seg om regulerings- og byggeplaner og bidra til at lukkede bekker gjenåpnes.

Årsrapporten gir et overblikk over hovedinnsatsen. Generelt - det skrives mange høringsbrev og det er mye kontakt med kommunen, politikere og utbyggere.