Om oss

Asker elveforum er et frivillig kompetanse- og kontaktforum som ønsker å bidra til at vassdragene beholdes som grønne, levende strenger med biologisk mangfold.

Målsetning:

  • Vassdragene har god økologisk status – vann og kantsoner

  • Turstier langs/nær vassdragene

  • Kulturminner langs vassdragene tas vare på

  • Skolene bruker tilgjengelig undervisningsmateriale om vassdragene

  • Utbyggerne respekterer byggeforbudsoner/hensynsoner langs vassdragene

Kantsonen

Det grønne beltet langs et vassdrag er viktig for å binde jorden, redusere utvasking og nedslamming og for å dempe flommen på en naturlig måte. Området reparerer seg selv og kostnader til skjøtsel reduseres.

Kantvegetasjonen hindrer forurensningene i å nå elven. Vegetasjonen er viktig for fisk, fugler, insekter – temperaturregulering, mat og pollinering. Lange og sammenhengende vegetasjonskorridorer er viktig for dyrelivet.

«Alle» har visst at klimaforandringer fører til kraftigere og hyppigere regnskyll. Fagfolk har diskutert temaet i mange år. Behovet for renere vann og forbedring av vassdragenes miljøstatus er besluttet og mange nye lover er introdusert, blant annet Vannressursloven §11 om kantvegetasjon som levested for planter og dyr og Vanndirektivet om god kjemisk og økologisk status innen 2021.